Μπορείτε να υποβάλετε Αίτηση για Εγγραφή στο Σύλλογο μέσω της σελίδας Εγγραφή Μέλους. Δικαίωμα Εγγραφής €10,00           Τα Μέλη υπενθυμίζονται να καταβάλουν την Ετήσια Συνδρομή τους € 5,00. Βλέπε σελίδα Ετήσια Συνδρομή     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image

ΙΔΡΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ


ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εν Αθήναις τη 6 Μαρτίου 1924

Τεύχος πρώτον Αρ. Φύλλου 50 Σελίς 348

Περί αναγνωρίσεως ως ομοταγών προς τα δημόσια γυμνάσια του Κράτους των εν Βαρωσίοις της Κύπρου και εν Σύμη Γυμνασίων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 137 και 138 του νόμου 2905, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, λαβόντος προ οφθαλμών και το υπ' αρ. 10012 ε.έ. έγγραφον της Πρυτανείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Αναγνωρίζονται ως ομοταγή προς τα δημόσια Γυμνάσια του Κράτους:

1) Το εν Βαρωσίοις της Κύπρου γυμνάσιον, και

2) το εν Σύμη γυμνάσιον

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 29 Φεβρουαρίου 1924,

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο Αντιβασιλεύς

Π.Κουντουριώτης

Ο επί των Εκκλησιαστικών κτλ. Υπουργός

Κ. Σπυρίδης


ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 15.9.1924

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΒΑΡΩΣΙΩΝ

πλήρες, εξατάξιον, αναγνωρισθέν παρά της Ελληνικής Κυβερνήσεως ως ομοταγές των εν Ελλάδι δημοσίων Γυμνασίων διά Βασιλικού Διατάγματος της 29 Φεβρουαρίου 1924, δημοσιευθέντος εις το υπ’ αρ. 50 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος υπό ημερομηνίαν 6 Μαρτίου 1924.

Το Ελληνικόν Γυμνάσιον Βαρωσίων συμπληρωθέν τελείως σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς περί Μέσης Παιδείας νόμους του Ελληνικού Κράτους, ελειτούργησε πέρυσι ως πλήρες εξατάξιον ανεγνωρισμένον Γυμνάσιον με διδακτικόν προσωπικόν αρτίως κατηρτισμένον. Εφοίτησαν εν αυτώ 160 μαθηταί εξ ων οι 70 εκ των διαφόρων χωρίων της επαρχίας Αμμοχώστου και τινες εξ άλλων επαρχιών. Ο αριθμός των μαθητών εν εκάστη τάξει υπήρξεν ανάλογος και δια τούτο η εργασία εγένετο αποτελεσματικωτέρα. Εν τη ανωτάτη μάλιστα τάξει οι μαθηται ήσαν μόνον εξ και διά τούτο η μόρφωσις των υπήρξεν αρτιωτάτη καθόσον η διδασκαλία προς εξ μόνον μαθητάς προσέλαβε τον χαρακτήρα ιδιαιτέρου μαθήματος και τούτο αποδεικνύεται αριδήλως εκ της επιτευχθείσης επιδόσεως των μαθητών, οι οποίοι πάντες σχεδόν απελύθησαν με βαθμόν άριστα.

Τα πληρωθέντα δίδακτρα, ιδία παρά των εκ της επαρχίας μαθητών, υπήρξαν σχετικώς ελάχιστα τα δ’ εξέταστρα μόλις το ¼ των αλλαχού πληρωνομένων. Η Επιτροπεία δε παρέσχε πάσαν δυνατήν ευκολίαν διά την πληρωμήν των εισιτηρίων και εξετάστρων.

Εφέτος η Επιτροπεία εν τη σφοδρά αυτής επιθυμία όπως καταστήση το Γυμνάσιον Βαρωσίων όσον ένεστι αρτιώτερον, εφρόντισεν εγκαίρως και εξησφάλισε τας υπηρεσίας Γυμνασιάρχου διακεκριμένου, του κ. Δ. Χαμουδοπούλου, υπηρετήσαντος επί πολλά έτη εν τη «Ευαγγελική Σχολή» (Ελληνικόν Γυμνάσιον) Σμύρνης, και κεκτημένου 25ετή διδακτικήν και διοικητικήν πείραν, επί πλέον δε κατόχου φιλολογικώς τεσσάρων ευρωπαϊκών γλωσσών. Διώρισε δε και το ακόλουθον διδακτικόν προσωπικόν, ήτοι τους κ.κ.

  • Αρχιμανδρίτην Ιουβενάλιον καθηγητήν των Θρησκευτικών, διπλωματούχον της Θεολογικής Σχολής Ιεροσολύμων και του Αυτοκρατορικού Αρχαιολογικού εν Μόσχα Ινστιτούτου και τέως καθηγητού της Ελληνικής Γλώσσης εις την εν Μόσχα Αυτοκρατορικήν Ακαδημίαν των Εμπορικών Επιστημών.
  • Παναγιώτην Κυδωνόπουλον, διδάκτορα της Φιλολογίας του Εθνικού Πανεπιστημίου, καθηγητήν των Ελληνικών και της Ευρωπαϊκής και Εκκλησιαστικής μουσικής.
  • Γεώργιον Μουρούζην, διδάκτορα της Φιλολογίας Εθνικού Πανεπιστημίου και διπλωματούχον της Σχολής των Γυμναστών.
  • Ιωάννην Διονυσιάδην, διδάκτορα των Φυσικομαθηματικών.
  • Χαράλαμπον Φελλάν, Διδάκτορα των Μαθηματικών.
  • Μιχαλάκην Χατζηδημητρίου, καθηγητήν της Γαλλικής Γλώσσης, διπλωματούχον της Εμπορικής Σχολής Pigier των Παρισίων.
  • Αρσένιον Νικολαΐδην, καθηγητήν της Αγγλικής, διπλωματούχον της Page-Davis Correspondence του Σικάγου.
  • Βασίλειον Μαυρογιάννην, πτυχιούχον του Ιεροδιδασκαλείου Τριπόλεως.
  • Κωνσταντίνον Λάππαν, πτυχιούχον του Παγκυπρίου Διδασκαλείου, καθηγητήν της Μουσικής.
  • Αναστ. Χ. Οικονομίδην, γυμναστήν, κάτοχον πιστοποιητικού της Σχολής Γυμναστών Αθηνών.

Η Επιτροπεία, επιθυμούσα όπως συν τη κλασσική παιδεύσει βαίνη παραλλήλως και η πρακτική μόρφωσις, ήτις σήμερον κατέστη απαραίτητος διά την πρόοδον των νέων, έχει υπό σκέψιν ίνα εισαγάγη εις το Γυμνάσιον εφέτος και την διδασκαλίαν της Λογιστικής και ει δυνατόν και της Τουρκικής γλώσσης, υπό την προϋπόθεσιν πάντοτε της μη επιβαρύνσεως των μαθητών με υπερβολικά μαθήματα.

Ωσαύτως δια την λυσιτελεστέραν διδασκαλίαν της Αγγλικής γλώσσης μελετά, και ελπίζει να δυνηθή να πραγματοποιήση την πρόσληψιν και Άγγλου καθηγητού.

Η Επιτροπεία είναι αποφασισμένη να μη φεισθή θυσιών να καταρτίση το Γυμνάσιον αρτιώτατον υπό πάσαν έποψιν, αλλά προς τούτο επικαλείται την βοήθειαν πάντων ανεξαιρέτως, πολιτών τε και επαρχιωτών, και ιδία των τελευταίων, οι οποίοι δέον να θεωρήσωσιν ως υποχρέωσιν να υποστηρίζωσι το Γυμνάσιον της Επαρχίας των, το οποίον εις αντάλλαγμα θα μεριμνήση αναμφισβητήτως κάλλιον παντός άλλου Γυμνασίου να παράσχη την καλλιτέραν ηθικήν και πνευματικήν μόρφωσιν εις τα τέκνα των.

Ως προς τα δίδακτρα η Επιτροπεία θα προσπαθή να καθορίζη ποσόν ανάλογον προς την οικονομική κατάστασιν των γονέων και των αναγκών του Σχολείου, και να παρέχη πάσαν δυνατήν ευκολίαν εις την πληρωμήν.

Αι εγγραφαί θα αρχίσουν την 15ην Σεπτεμβρίου 1924, τα δε τακτικά μαθήματα θ' αρχίσουν την 1ην Οκτωβρίου 1924.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπείας

Γεώργιος Σ. Εμφιετζής

Ο Γραμματεύς

Χρ. Ευαγγ. Λουΐζος

Τα Μέλη

Μιχ. Ι. Λουϊζίδης

Α. Ε. Χριστοδουλίδης

Ανδρέας Κυπριανού

Φίλιππος Αρέστη

 
     
| Εισαγωγή | Ίδρυση Γυμνασίου | Ίδρυση Συλλόγου | Καταστατικό | Διοικητικό Συμβούλιο | Κατάλογος Αποφοίτων | Κατάλογος Καθηγητών | Εορτασμοί 80χρονων | Δραστηριότητες /Εκδηλώσεις | Ανακοινώσεις | Φωτογραφικό Υλικό | Εγγραφή Μέλους | Ετήσια Συνδρομή | Επικοινωνήστε μαζί μας | Login |

© 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
The web site was developed and designed by http://www.egroup.com.cy member of the http://www.cyprusbestcompanies.com