Μπορείτε να υποβάλετε Αίτηση για Εγγραφή στο Σύλλογο μέσω της σελίδας Εγγραφή Μέλους. Δικαίωμα Εγγραφής €10,00           Τα Μέλη υπενθυμίζονται να καταβάλουν την Ετήσια Συνδρομή τους € 5,00. Βλέπε σελίδα Ετήσια Συνδρομή     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο


ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ”


1. ΟΝΟΜΑ – ΕΔΡΑ
1.1 Το όνομα του Σωματείου είναι ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ και στη συνέχεια του παρόντος καταστατικού θα αναφέρεται ως ΣΩΜΑΤΕΙΟ.
1.2 Η έδρα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ βρίσκεται στην Αμμόχωστο και προσωρινά στην Λευκωσία, όπου θ΄ απευθύνεται όλη η αλληλογραφία και κατά κανόνα θα διενεργούνται όλες οι συγκεντρώσεις, συνελεύσεις και συνεδρίες του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.

2. ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ είναι οι εξής:
2.1 Η προβολή γενικά του έργου των Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης της Αμμοχώστου και ειδικά των 80 χρόνων της ίδρυσης του Ελληνικού Γυμνασίου Αμμοχώστου.
2.2 Η επαφή και ενημέρωση των μελών και του κοινού σε θέματα σχετικά με την Αμμόχωστο, ειδικά για την εκπαιδευτική και πολιτιστική της ανάπτυξη.
2.3 Πολιτιστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την Αμμόχωστο και τα εκπαιδευτήρια της.
2.4 Η επαναλειτουργία του Ελληνικού Γυμνασίου Αμμοχώστου και όλων των σχολών Μέσης Εκπαίδευσης της πόλης της Αμμοχώστου εις τα ιστορικά και παραδοσιακά τους κτίρια.
2.5 Η ανέγερση, μετατροπή, βελτίωση, επίπλωση, εξοπλισμός και συντήρηση οικημάτων κατά τρόπο που να συνάδει προς το σκοπό του Σωματείου.
2.6 “Nα φροντίζει για την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων για την απρόσκοπτη λειτουργία του σωματείου και ολοκλήρωση των στόχων και προγραμματισμών του”.

3.ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
Για την επίτευξη των σκοπών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
3.1 Θα διοργανώνει διαλέξεις, συζητήσεις και οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις
που είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
3.2 Θα συνεργάζεται με άλλα σωματεία, ιδρύματα και οργανώσεις που έχουν τους
ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.
3.3 Θα χρησιμοποιεί οποιοδήποτε νόμιμο μέσο που θα κριθεί ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς και την πρόοδο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
3.4 Η έκδοση, εκτύπωση και κυκλοφορία οποιουδήποτε δελτίου, φυλλαδίου ή βιβλίου και περιοδικού που έχει σχέση με το σκοπό του Σωματείου.
3.5 Η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την εξυπηρέτηση του σκοπού του Σωματείου με εκδηλώσεις, εισφορές, χορηγίες δωρεές, κληροδοτήματα, από οποιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμό ή Κυβέρνηση στην Κύπρο και στο εξωτερικό και με οποιαδήποτε άλλα νόμιμα μέσα.
3.6 Η διαχείριση οποιασδήποτε περιουσίας ή ενεργητικού του Σωματείου.
3.7 Εργοδότηση προσώπων για εκτέλεση συγκεκριμένων έργων.

4. ΜΕΛΗ
Μέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ δύνανται να γίνουν οποιαδήποτε πρόσωπα που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
5.1 Πρόσωπο το οποίο πληρεί τις πρόνοιες που διαλαμβάνονται στο άρθρο 4 και επιθυμεί να γίνει μέλος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ δύναται να υποβάλει γραπτή αίτηση σε ειδικό έντυπο που θα φοδιαστεί από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αίτηση θα πρέπει να υποστηρίζεται από ένα τουλάχιστο μέλος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
5.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση όπως εξετάσει την αίτηση του αιτητή στην αμέσως επόμενη συνεδρία του, και να αποφασίσει την έγκριση ή απόρριψη της. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρείται στο βιβλίο Πρακτικών και κοινοποιείται στον αιτητή.
5.3 Πρόσωπο του οποίου η αίτηση απορρίφθηκε, δύναται να προσφύγει με γραπτή αίτηση του, στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι τελεσίδικη.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος έχει τα πιο κάτω δικαιώματα:
6.1 Να εισέρχεται ελεύθερα στο οίκημα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
6.2 Να μετέχει στις συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις και συνελεύσεις του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
6.3 Να εκλέγει και να εκλέγεται σε κάθε αξίωμα και θέση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, εφόσον πληρεί τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού.
6.4 Να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο γραπτώς τις απόψεις, προτάσεις, εισηγήσεις ή παράπονα του για τις ενέργειες ή δραστηριότητες του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
6.5 Να αποχωρήσει από μέλος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ μετά από γραπτή επιστολή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος θα πρέπει:
7.1 Να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
7.2 Να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού.
7.3 Να συμμετέχει στις συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις και συνελεύσεις του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
7.4 Να ενεργεί, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, για την επίτευξη των σκοπών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

8. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
8.1 Κάθε μέλος δύναται να αποχωρήσει από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ αφού το ζητήσει με γραπτή επιστολή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο
8.2 Μέλος που αδικαιολόγητα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν έχει πληρώσει τη συνδρομή του για δύο χρόνια καλείται γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο, να τακτοποιήσει την καθυστερημένη συνδρομή του σ΄ένα μήνα. Εάν το μέλος αυτό δεν ανταποκριθεί, τότε διαγράφεται αμέσως. Μέλος που διαγράφτηκε για πληρωμή συνδρομών μπορεί να επανακτήσει τα δικαιώματα του, αφού πληρώσει όλες τις καθυστερημένες συνδρομές του.
8.3 Μέλος του οποίου η διαγωγή και η συμπεριφορά είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς και τις αρχές του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ή συστηματικά παραβαίνει τις πρόνοιες του καταστατικού, ή δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, διαγράφεται από μέλος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ μετά από απόφαση της πλειοψηφίας της ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου. Νοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προτού λάβει τέτοια απόφαση έχει υποχρέωση να καλέσει το μέλος αυτό σε συνεδρία του, για να ακούσει και τις απόψεις του μέλους αυτού. Το διαγραφέν μέλος δικαιούται να προσφύγει στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

9.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Οι οικονομικοί πόροι του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ είναι οι εξής:
9.1 Δικαίωμα εγγραφής Λ.Κ.10.-
9.2 Ετήσια συνδρομή Λ.Κ.10.-.
9.3 Εθελοντικές εισφορές και δωρεές από μέλη και φίλους του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
9.4 Εισπράξεις από τις διάφορες εκδηλώσεις του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
9.5 Οποιεσδήποτε εισπράξεις που νόμιμα περιέχονται στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ

10.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Τα Διοικητικά Όργανα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ είναι:
10.1 H Γενική Συνέλευση
10.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο

11.ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο σώμα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν το ΣΩΜΑΤΕΙΟ πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια των προνοιών του παρόντος καταστατικού και της σχετικής νομοθεσίας.
Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

11.1ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
11.1.1 Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μια φορά το χρόνο (τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο) σε ημερομηνία και τόπο που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο
11.1.2 Κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:
11.1.2.1 Έκθεση των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου
11.1.2.2 Ταμειακή έκθεση – Έγκριση
11.1.2.3 Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου κάθε δεύτερο έτος.
11.1.2.4 Εκλογή τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικών κάθε δεύτερο έτος μαζί με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.
11.1.2.5Διάφορα θέματα που θα θέσει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς επίσης και θέματα που θα υποβληθούν με γραπτή επιστολή από 10 τουλάχιστο μέλη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, 5 μέρες τουλάχιστο πριν τη Γενική Συνέλευση.
11.1.3 Η σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται 10 μέρες τουλάχιστο πριν, με δημοσίευμα σε δύο τουλάχιστο εφημερίδες, με ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ή/και με ατομική πρόσκληση προς τα μέλη
11.1.4 Στη δημοσίευση και ανακοίνωση ή/και πρόσκληση, θα πρέπει να αναφέρονται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
11.1.5 Η Τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται το 50% συν ένα από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν βρίσκεται σε απαρτία στην καθορισμένη ώρα τότε η Τακτική Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα οπότε οσαδήποτε μέλη παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία
11.2 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
11.2.1 Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το θεωρήσει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν με γραπτή επιστολή τους το 1/3 των Μελών του Σωματείου.
11.2.2 Η επιστολή θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και σ΄ αυτή θα αναφέρονται τα θέματα, που οι ζητούντες σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, θέλουν να τεθούν για συζήτηση
11.2.3Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες που ισχύουν για την Τακτική Γενική Συνέλευση
11.2.4 Άν η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε μετά από αίτηση μελών και δεν αποτελεί απαρτία, ήτοι να παρευρίσκονται το ήμισυ των Μελών συν ένα, τότε διαλύεται και δεν επαναλαμβάνεται.

12. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
12.1 Μέλος το οποίο πληρεί τις πρόνοιες του καταστατικού και επιθυμεί να είναι υποψήφιος για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικών, θα πρέπει να υποβάλει την υποψηφιότητα του σε ειδικό έντυπο που θα εφοδιαστεί από το Γενικό Γραμματέα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Το ειδικό αυτό έντυπο θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο από το ενδιαφερόμενο μέλος
12.2 Σε περίπτωση που μέλος υπέβαλε υποψηφιότητα αλλά για λόγους ανεξάρτητους της θέλησης του δεν θα δυνηθεί να παρευρεθεί στη Γενική Συνέλευση κατά την οποία θα γίνουν εκλογές, τότε θα πρέπει να υποβάλλει γραπτή αίτηση σε ειδικό έντυπο που θα εφοδιαστεί από το Γενικό Γραμματέα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Το ειδικό αυτό έντυπο θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο από τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο.
12.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει αφού ληφθούν οι υποψηφιότητες και οι αιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 12.1 και 12.2 σε ειδική συνεδρία του πριν από τη Γενική Συνέλευση των εκλογών εξετάζει όλες τις αιτήσεις.
12.4 Με βάση των αποφάσεων που θα πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο (παράγρ.12.3) τότε ο Γενικός Γραμματέας μαζί με τον Βοηθό Γενικό Γραμματέα οφείλουν να ετοιμάσουν τα σχετικά ψηφοδέλτια.
12.5 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γραμματέας θα ετοιμάζουν τα ψηφοδέλτια ως εξής:
12.6.1 ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το ψηφοδέλτιο αυτό θα πρέπει να φέρει στο πάνω μέρος το όνομα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Πιο κάτω τις φράσεις ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και πιο κάτω, τον αύξοντα αριθμό όλων των υποψηφίων και δίπλα τα ονόματα τους με αλφαβητική σειρά με βάση το επώνυμο. Δίπλα από το κάθε όνομα θα υπάρχει ένα τετραγωνάκι όπου θα μπορεί ο ψηφοφόρος να ψηφίσει 1 – 15 υποψηφίους που θεωρεί κατάλληλους για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ψηφοφορία θα είναι μυστική και ο ψηφοφόρος θα γράφει στο τετραγωνάκι το σημείο + ή √ ή Χ.
12.6.2 ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Το ψηφοδέλτιο θα ετοιμαστεί όπως αναφέρεται και στο άρθρο 12.6.1. Η μόνη διαφορά θα είναι η φράση ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ να αντικατασταθεί με τη φράση ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και το χρώμα του ψηφοδελτίου να είναι διαφορετικό από το ψηφοδέλτιο που αφορά τις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου.

13. ΕΚΛΟΓΕΣ
13.1 ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ αποτελείται από 15 μέλη.
13.1.1 Αφού ακουσθεί η έκθεση των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, η ταμειακή έκθεση, και συζητηθούν τυχόν θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 11.1.2.5 η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει 3 μελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία θα επιληφθεί της διαδικασίας της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.
13.1.2 Η Εφορευτική Επιτροπή θα επιλαμβάνεται όλης της διαδικασίας για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ένα μέλος της θα εκτελεί χρέη Προέδρου της και τα άλλα δυο μέλη της θα το βοηθούν. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Ελεγκτική Επιτροπή Οικονομικών.
13.1.3 Η Εφορευτική Επιτροπή καλεί τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το Μητρώο Μελών και τους δίδει δύο ψηφοδέλτια, τα οποία φέρουν την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα της και τη σφραγίδα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ για να ψηφίσουν. Το ένα ψηφοδέλτιο θα αφορά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρεται ανωτέρω 13.1 και το άλλο την εκλογή νέας Ελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικών.
13.1.4 Κάθε μέλος αφού πάρει το ψηφοδέλτιο θα ψηφίσει ως εξής:
13.1.4.1 ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σ΄ αυτό το ψηφοδέλτιο θα γράψει δίπλα από το κάθε όνομα των υποψηφίων που θεωρεί ικανούς για το Διοικητικό Συμβούλιο (ένα έως δεκαπέντε υποψηφίους με το σημείο + ή √ ή Χ)
13.1.4.2 ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Σ΄ αυτό το ψηφοδέλτιο θα γράψει δίπλα από το κάθε όνομα των υποψηφίων που θεωρεί ικανούς για την Ελεγκτική Επιτροπή Οικονομικών (ένα έως τρείς υποψήφιους με το σημείο + ή √ ή Χ).
13.1.4.3 Αφού ψηφίσει ο ψηφοφόρος, θα ρίξει το ψηφοδέλτιο στη σχετική κάλπη.
13.1.5 Ψηφοδέλτιο που δε θα φέρει την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα της
Εφορευτικής Επιτροπής ή τη σφραγίδα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ή θα φέρει περισσότερα ονόματα υποψηφίων από όσα προνοούν τα άρθρα 13.1.4.1 και 13.1.4.2 ή φέρει οποιαδήποτε ένδειξη της ταυτότητας του ψηφοφόρου θεωρείται άκυρο.
13.1.6.1 Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή αφού καταμετρήσει τους ψήφους που πήραν οι υποψήφιοι, ανακηρύσσει τους δεκαπέντε πλειοψηφίσαντες σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξάλλου το ίδιο γίνεται και για τους τρεις πλειοψηφίσαντες σαν μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικών.
13.1.6.2 Οι υποψήφιοι που πήραν πιο λίγους ψήφους από τους υποψήφιους που αναφέρονται στο 13.1.6.1 και πιο πολλούς από τους άλλους υποψήφιους θεωρούνται επιλαχόντες με μέγιστο αριθμό τους 2 για το Διοικητικό Συμβούλιο και 1 για την Ελεγκτική Εφορευτική Επιτροπή.
13.1.7 Μετά το τέλος της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου τα πεπραγμένα της εκλογής καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
13.2 ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
13.2.1 Η Ελεγκτική Επιτροπή Οικονομικών είναι ανεξάρτητη και αποτελείται από τρία μέλη τα οποία δεν μπορούν να προέρχονται από τα μέλη του σωματείου.
13.2.2 Η εκλογή της Επιτροπής αυτής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 και είναι διετής.

14. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
14.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 15 μέλη και εκλέγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 13.1.
14.2 Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.
14.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το σώμα στο οποίο είναι εμπιστευμένη η όλη διαχείριση των υποθέσεων του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ενεργεί όμως πάντοτε μέσα στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
14.4 Συνέρχεται το αργότερο σε μια βδομάδα από την ημέρα της εκλογής του, και καταρτίζεται σε Σώμα εκλέγοντας τους πιο κάτω αξιωματούχους του:
Πρόεδρο
Αναπληρωτή Πρόεδρο
4 Αντιπροέδρους
Γενικό Γραμματέα
Βοηθό Γενικό Γραμματέα
Ταμία
6 Μέλη
14.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν υπάρχουν επείγοντα θέματα.
14.6 Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.
14.7 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται πλειοψηφία των μελών του.
14.8 Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία εκτός αν προνοείται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.
14.9 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις χάνει τη θέση του. Τη θέση του τη λαμβάνει ο πρώτος επιλαχόντας ή αν δεν αποδέχεται αυτός ο δεύτερος επιλαχόντας. Σε περίπτωση που δεν αποδέχονται οι επιλαχόντες, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καλέσει για πλήρωση της κενής θέσης οποιοδήποτε
τακτοποιημένο μέλος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Σε μια τέτοια περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα εαν το θεωρήσει αναγκαίο να καταρτισθεί σε σώμα όπως προβλέπει το άρθρο 14.4.
14.10 Σε περίπτωση κατά την οποία παραιτηθεί η πλειοψηφία των εκλελεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ταυτόχρονα ή κατά διάστημα τότε συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου για συμπλήρωση της υπόλοιπης θητείας του παραιτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου.

15. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Τα καθήκοντα του Προέδρου είναι:
15.1 Προεδρεύει όλων των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου.
15.2 Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
15.3 Υπογράφει με τον ταμία όλα τα εντάλματα πληρωμής των υποχρεώσεων του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
15.4 Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά όλων των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου
15.5 Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλες τις Γενικές Συνελεύσεις και συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
15.6 Εκπροσωπεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα σ΄ όλες τις σχέσεις του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ προς τρίτους, εξώδικα και δικαστικά

16. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
16.1Ο αναπληρωτής πρόεδρος βοηθά και αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του, με όλες τις εξουσίες και ευθύνες.

17. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ
17.1 Ο μεγαλύτερος σε ηλικία αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Αναπληρωτή Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του και απουσίας του Προέδρου με όλες τις εξουσίες και ευθύνες.
17.2 Επιφυλαττόμενης της παραγράφου 17.1. ανωτέρω τα υπόλοιπα καθήκοντα των Αντιπροέδρων καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

18. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
18.1 Τηρεί βιβλίο Πρακτικών στο οποίο καταχωρεί με σαφήνεια όλα τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου.
18.2 Τηρεί Μητρώο Μελών το οποίο ενημερώνει με όλα τα στοιχεία των μελών όπως αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία εισδοχής του μέλους, το δικαίωμα εγγραφής, τις συνδρομές του μέλους, τις εισφορές του μέλους και την ημερομηνία αποχώρησης του μέλους.
18.3 Τηρεί Μητρώο για τα Επίτιμα Μέλη.
18.4 Παραλαμβάνει όλη την αλληλογραφία που απευθύνεται στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ
18.5 Ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου
18.6 Διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία και υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα μετά του Προέδρου.
18.7 Υπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά όλων των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου.
18.8 Συγκαλεί με τον Πρόεδρο όλες τις Γενικές Συνελεύσεις και συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου
18.9 Εκπροσωπεί μαζί με τον Πρόεδρο σ΄ όλες τις σχέσεις του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ προς τρίτους εξώδικα και δικαστικά.
18.10 Τηρεί αρχείο που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
18.11 Τηρεί βιβλίο Εισόδου – Εξόδου των αριθμημένων διπλοτύπων του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
18.12 Υποβάλλει οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο από τη σχετική νομοθεσία στον Έφορο Σωματείων.

19. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΒΟΗΘΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
19.1 Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας βοηθά και αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας του με όλες τις εξουσίες και ευθύνες.

20. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
Τα καθήκοντα του Ταμία είναι:
20.1 Τηρεί βιβλίο Ταμείου το οποίο ενημερώνει τακτικά με όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
20.2 Τηρεί αριθμημένες αποδείξεις εισπράξεων σε διπλούν, για την είσπραξη όλων των χρηματικών ποσών που λαμβάνονται από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ. Εξάλλου τηρεί αριθμημένες αποδείξεις πληρωμών σε διπλούν για την πληρωμή των υποχρεώσεων του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
20.3 Τηρεί το απαραίτητο αρχείο που αφορά τα οικονομικά θέματα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
20.4 Πληρώνει τις υποχρεώσεις του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ μετά από την υπογραφή του Προέδρου και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
20.5 Δίδει τα σχετικά βιβλία που τηρεί στην Ελεγκτική Επιτροπή Οικονομικών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ κάθε τέλος του χρόνου για έλεγχο καθώς επίσης και όταν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο.
20.6 Τηρεί Βιβλίο Περιουσίας το οποίο ενημερώνει με την περιουσία του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και με την αξία αγοράς της.
20.7 Ευθύνεται προσωπικά για τα χρήματα και για οποιαδήποτε άλλη περιουσία που του είναι εμπιστευμένη από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ.
20.8 Οφείλει, οποιοδήποτε ποσό που υπερβαίνει, τις £50.- να το καταθέσει στο όνομα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ σε τράπεζα ή σε Συνεργατικό Ταμιευτήριο ή σε Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

21. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
21.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται εάν το απαιτούν οι ανάγκες του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ να δημιουργήσει υποεπιτροπές από μέλη του ή μέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
21.2 Η κάθε υποεπιτροπή εκλέγει στην πρώτη συνεδρία της τον Πρόεδρο της ο οποίος θα προεδρεύει των συνεδρίων της και θα καθοδηγεί την υποεπιτροπή για την όσο καλύτερη εκτέλεση του έργου που της ανατέθηκε
21.3 Κάθε υποεπιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της σε τακτικές συνεδρίες.
21.4 Οι υποεπιτροπές δεν θα έχουν καμμιά οικονομική διαχείρηση.
21.5 Κάθε υποεπιτροπή πρέπει να ενεργεί πάντοτε μέσα στα πλαίσια που της δόθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

22. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η Ελεγκτική Επιτροπή Οικονομικών ελέγχει τα σχετικά βιβλία του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και ετοιμάζει λογαριασμούς εισπράξεων και πληρωμών καθώς και ισολογισμό κάθε τέλος του χρόνου καθώς και όταν του το ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιαδήποτε άλλη μικρότερη χρονική περίοδο.

23. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
23.1 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και με πλειοψηφία 4/5 των παρευρισκομένων, που έχουν δικαίωμα ψήφου μελών, ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ πρόσωπα τα οποία,
-προσέφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

24. Για να ανακηρυχθεί κάποιο πρόσωπο επίτιμο μέλος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ πρέπει να προταθεί σχετική γραπτή εισήγηση προς την Γενική Συνέλευση από
-Το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία της ολομέλειας του ή/και
-Είκοσι μέλη των οποίων η γραπτή εισήγηση θα πρέπει να υποβληθεί 8 μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση προς το Διοικητικό Συμβούλιο
24.1 Για τα επίτιμα μέλη τηρείται σχετικό Μητρώο από τον Γενικό Γραμματέα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Επίτιμο μέλος γίνεται κάποιος μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

25. ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Ζητήματα Εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικών, τροποποίησης του καταστατικού, διάλυσης και
προσωπικής φύσεως ζητήματα αποφασίζονται με μυστική ψηφοφορία. Για όλα τα άλλα ζητήματα γίνεται η ψηφοφορία με ανάταση του χεριού των παρευρισκομένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου εκτός αν ζητηθεί από το 1/3 των μελών αυτών να γίνει μυστική ψηφοφορία.

26. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
26.1 Τροποποίηση του καταστατικού γίνεται μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μελών, με μυστική ψηφοφορία και το ήμισυ συν ένα των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, ψηφίσουν υπέρ της τροποποίησης. Δια την τροποποίηση των σκοπών του Σωματείου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία του 75% των παρόντων. Η ισχύς των τροποποιήσεων αρχίζει από την ημερομηνία εγγραφής τους από τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων.
26.2 Σε ζητήματα αμφιβόλου ερμηνείας προνοιών του παρόντος καταστατικού αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και η απόφαση επικυρώνεται ή διαμορφώνεται ανάλογα από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών.

27. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
27.1 Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ δύναται να αποκτήσει ακίνητη ή κινητή περιουσία από δικούς του πόρους ή δωρεές.
27.2 Η περιουσία του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ θα είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του.
27.3 Τα μέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ δεν έχουν δικαίωμα πάνω στην περιουσία του

28. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Τα κεφάλαια του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ δύνανται να επενδυθούν σε κυβερνητικά χρεόγραφα, σε μετοχές ή χρεόγραφα δημοσίων εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε μετοχές εταιρειών Μετοχικών Φαρμακείων ή άλλων εταιρειών που ιδρύονται και λειτουργούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών τους στους τομείς της Υγείας και Ευημερίας και σε καταθέσεις σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην οποία χορηγήθηκε άδεια να διεξάγει τραπεζικές εργασίες στη Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε Συνεργατική Εταιρεία ή Συνεργατικό
Ταμιευτήριο εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία: Nοείται ότι ο ύψος των επενδύσεων των κεφαλαίων του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ σε μετοχές δημόσιων εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου δε θα υπερβαίνει το ποσοστό του 2% των κεφαλαίων της εταιρείας στην οποία θα γίνει η επένδυση και το ποσοστό του 15% των χρηματικών αποθεμάτων του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

29. ΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
29.1 Μέλος του Σωματείου, συμπεριλαμβανομένου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του Σωματείου και τις αποφάσεις των οργάνων του μπορεί να παυθεί/διαγραφεί ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.
29.2 Στο παυθέν/διαγραφέν Μέλος δίδεται το δικαίωμα να υπερασπισθεί για τις εναντίον του κατηγορίες. Επίσης έχει το δικαίωμα να εφεισβάλει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για παύση/διαγραφή του σε Γενική Συνέλευσης των Μελών.
29.3 Η πληρωμή κενής θέσης που δημιουργείται σύμφωνα με την παράγραφο 29.1 πληρούται από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας ή από μέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ όπως προνοεί το άρθρο 14.9.

30. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΜΗΤΡΩΩΝ
30.1 Οποιοδήποτε μέλος δύναται να επιθεωρήσει τα βιβλία και Μητρώα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ εφόσον υποβάλλει γραπτώς αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
30.2 Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ δύναται να επιθεωρήσει τα σχετικά βιβλία του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ μετά από γραπτή αίτηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

31. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ απαγορεύονται ρητά πολιτικές συγκεντρώσεις, προεκλογικές ομιλίες οποιασδήποτε μορφής και οτιδήποτε άλλο που αφορά πολιτικά θέματα.
Οποιοδήποτε μέλος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ που οι ενέργειες/πράξεις του ή και η συμπεριφορά του δεν είναι μέσα στα πλαίσια των σκοπών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ διαγράφεται με απόφαση της πλειοψηφίας της ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τελεσίδικη.

32. ΔΙΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
32.1. ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ διαλύεται όταν:
32.1.1 Aποφασίσει με μυστική ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση των μελών. Νοείται ότι όταν 20 μέλη είναι εναντίον της διάλυσης, τότε το ΣΩΜΑΤΕΙΟ δεν διαλύεται.
32.1.2 Τα μέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ κατέλθουν κάτω των 20.
32.1.3 Σε περίπτωση διάλυσης του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ τότε αφού πληρωθούν οι υποχρεώσεις του, το υπόλοιπο της περιουσίας του δίδεται στο ταμείο των Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δημαρχείου Αμμοχώστου.

33. ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΛΑΒΑΡΟ
33.1. Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ έχει σφραγίδα η οποία φέρει την επωνυμία του. Με την σφραγίδα αυτή σφραγίζονται όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
33.2 Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ δύναται να έχει έμβλημα καθώς επίσης και λάβαρο.

34. ΓΕΝΙΚΑ
34.1 Κάθε μέλος οφείλει να προμηθευτεί ένα καταστατικό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
34.2 Άγνοια του καταστατικού δεν γίνεται δεκτή για παράβαση του από οποιοδήποτε μέλος.
34.3 Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ είναι υπεράνω πολιτικών κομμάτων και δεν θα αναμειγνύεται με κανένα τρόπο σε πολιτικά θέματα
34.4 Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ιδρύθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2004 και ενεγράφη σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου στις ........................
34.5 Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών στις 26 Οκτωβρίου 2004.

 
     
| Εισαγωγή | Ίδρυση Γυμνασίου | Ίδρυση Συλλόγου | Καταστατικό | Διοικητικό Συμβούλιο | Κατάλογος Αποφοίτων | Κατάλογος Καθηγητών | Εορτασμοί 80χρονων | Δραστηριότητες /Εκδηλώσεις | Ανακοινώσεις | Φωτογραφικό Υλικό | Εγγραφή Μέλους | Ετήσια Συνδρομή | Επικοινωνήστε μαζί μας | Login |

© 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
The web site was developed and designed by http://www.egroup.com.cy member of the http://www.cyprusbestcompanies.com